Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ (Slovak Nomad) získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.slovaknomad.com. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania informácií a iba zákonným spôsobom, ktorý je v súlade s GDPR.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

  • kontaktnými údajmi sú meno a e-mailová adresa (na účely zasielania newslettrov)
  • IP adresa pre zlepšenie funkcionality webstránky a zapamätanie si používateľských nastavení

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje používateľov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho používateľ záujmom o službu očakáva. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a používateľom. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu služby a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Používateľ má možnosť dobrovoľne sa prihlásiť na odber e-mailov a zároveň sa aj dobrovoľne odhlásiť z odberu pri každom jednom e-maily, ktorý odosielame.

Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje.

Podmienky spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Používateľ ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje. Používateľ má právo žiadať o potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje. Pri používaní osobných údajov má používateľ právo na prístup k týmto osobným informáciám a právo na informácie ohľadne spracúvania údajov. Používateľ má právo na opravu/doplnenie osobných údajov, ktoré spracúvame a taktiež právo na vymazanie osobných údajov.

Cookies tohto webu

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookies potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené z dôvodu využitia služieb tretích strán.

Potrebné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, aby umožnili základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.